top of page

הלוואה מסחרית לנכס מניב

מטרתה של ההלוואה המסחרית הינה לרכישת מבנים הכוללים בין היתר משרדים, בניינים וכדומה, המניבים תשואה לאורך זמן או לשימוש אישי.
 
ההלוואה ניתנת כנגד שיעבוד הנכס בבנק המסחרי. תפקידנו לסייע במציאת הבנק או הגורם המממן אשר יממן את העסקה באופן המיטבי ובתנאים האופטימאליים, המתאימים לצרכים העסקיים שלך תוך כדי בקרה על הוצאות המימון הנדרשות והנגזרות מההלוואה.
bottom of page