top of page

קבוצות רכישה ותמ"א 38

קבוצות רכישה
 
תהליך מימון בקבוצות רכישה הינו מורכב ודורש התמקצעות בתחום זה ומשאבים רבים.
אנו מלווים קבוצות רכישה החל מהשלב המקדמי של ניתוח צרכי מימון הפרויקט וניהול משא ומתן מול מספר גופים בנקאיים לצורך בחירת הבנק המלווה.
הליווי הבנקאי נעשה במתכונת של מתן הלוואות משכנתא פרטניות לכל אחד מיחידי הקבוצה ולכן חשיבות בחירת הבנק מרובה בעיקר בשים לב לכך שלא ניתן לפצל את המימון הבנקאי בין מספר בנקים.
בשלב הבא לאחר שנבחר הבנק המלווה אנו מבצעים איסוף מסמכים מחברי הקבוצה בהתאם לדרישות הבנק, מבצעים חיתום מקדים על מנת לבחון את התאמתם לקבוצה מבחינה פיננסית ואיתור של בעיות אפשריות תוך התייחסות פרטנית לדרישות הבנק.
אנו מעניקים סיוע פרטני במידת הצורך לכל חבר בקבוצה בהשגת האישורים הנדרשים ותאום פגישה לחתימות בבנק על מסמכי המשכנתא והליווי.
נציגות הקבוצה פותחת חשבון ליווי בבנק המלווה אליו מועברים כספי המשכנתא של כל אחד מיחידי הקבוצה ומשם מעשית משיכת הכספים לצורך ביצוע תשלומים הנדרשים לביצוע הפרויקט לפי קצב התקדמות הבניה.
חבר קבוצה אשר בוחר שלא לפתוח מסגרת אשראי למשכנתא או שלא אושר על ידי הבנק המלווה, יידרש להפקיד את מלוא ההון העצמי של חלקו בפרויקט מראש בחשבון הליווי ומשם ימשכו הכספים לתשלום חלקו על פי קצב התקדמות הבניה.
 
ליווי בניה ותמ"א 38
 
משרדנו פועל להשגת ליווי בנקאי לצורך מימון של יזמים בפרויקטים שונים לבניה ולתמ"א 38.
לאחר ניתוח צרכי המימון של הפרויקט, דרך הצגתו של הפרויקט אל מול מספר בנקים, ניהול משא ומתן לתנאי האשראי המסחריים המיטביים וליווי בתהליך על לקבלת הליווי הבנקאי לפרויקט.
 
 
bottom of page